Overeenkomst ondertekend voor dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Op donderdag 1 juni kwamen verschillende organisaties waaronder Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Vitens, Gemeente Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân bij elkaar voor een stuurgroepbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden zij de Samenwerkingsovereenkomst (SOK), waarin de afspraken en verantwoordelijkheden voor de verkennende fase van de gebiedsgerichte aanpak van dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog zijn vastgelegd.

Het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog sprak zijn steun uit voor deze samenwerkingsovereenkomst.Wetterskip Fryslân wordt verantwoordelijk voor de dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Na een voorstudie was duidelijk dat er veel taken bij kwamen kijken.

Naar aanleiding hiervan hebben de gemeente Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân de provincie Fryslân gevraagd om gebiedsgericht te werken en een regierol te spelen in het faciliteren en stimuleren van dit proces. Door samen te werken kunnen opgaven efficiënter en duurzamer worden afgerond. Avine Fokkens – Kelder stelt dat het verbinden van kansen en opgaven voor natuur, landbouw, recreatie en drinkwaterwinning in samenwerking met de eilanders kan.

Eilanders kunnen op 7 juni alles te weten komen

Op 7 juni is er een informatiebijeenkomst waar kansrijke alternatieven voor het versterken van de dijk en duinen worden gepresenteerd. Eilanders en andere geïnteresseerden krijgen de gelegenheid om te reageren en vragen te stellen, maar ook om hun ideeën en wensen voor de alternatieven in te dienen.

De gebiedsgerichte aanpak van dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog wordt voortgezet onder de naam 1EILAUN. Door belangen te bundelen en te zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen gaat iedereen die op het eiland woont, werkt en onderneemt samenwerken om de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog te versterken. Zo blijft het eiland ook in de toekomst goed beschermd tegen hoogwater.